Φιλοσοφία Διαχείρισης

Φιλοσοφία Διαχείρισης

Η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων ακολουθεί στρατηγικές ενεργητικής ή παθητικής διαχείρισης, ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι διαχειριστές των χαρτοφυλακίων τηρούν τις εσωτερικές οδηγίες διαχείρισης και τους επενδυτικούς περιορισμούς όπως ορίζονται στον Κανονισμό και στο Ενημερωτικό Δελτίο του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η Επενδυτική Επιτροπή, μέσω των συναντήσεων που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνεπικουρεί στη διαχείριση, αφενός μεν ελέγχοντας την τήρηση των παραπάνω περιορισμών και αφετέρου προτεíνοντας την τακτική κατανομή επενδύσεων για το προσεχές διάστημα.

Στην προσπάθεια για τη βέλτιστη κατανομή επενδύσεων, οι βασικές παράμετροι που συνυπολογίζονται είναι:

  • Η μακροοικονομική ανάλυση των οικονομιών και οι τρέχουσες συνθήκες-τάσεις των αγορών.
  • Η εκτίμηση της προσδοκώμενης κερδοφορίας και της σχετικής αποτίμησης κλάδων και μετοχών.

Η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων συγκρίνεται με τους δείκτες αναφοράς, με στόχο την επίτευξη υπεραπόδοσης καθώς και τη διάκριση μεταξύ συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (επιθυμητή κατάταξη στο πρώτο τεταρτημόριο).