Επενδυτικό Λεξικό

Α
Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων)

Εταιρία που έχει ως σκοπό τη διαχείριση ενός ή περισσοτέρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ).

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορεί να είναι μία άλλη Α.Ε.Δ.Α.Κ., μια Τράπεζα, Ασφαλιστική Εταιρία, ΕΠΕΥ, ή Χρηματιστηριακή Εταιρία. Ο Αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, τι κόστος (προμήθειες, αμοιβές κ.λπ.) έχει για το μεριδιούχο, ενώ οφείλει να παραδίδει στον επενδυτή το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) και να θέτει στη διάθεση του κοινού, Κανονισμούς και Ενημερωτικά δελτία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαθέτει.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Το κέρδος που τα Αμοιβαία Κεφάλαια δίνουν στους επενδυτές και μετριέται ως η διαφορά στην τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου συν τυχόν μερίσματα που διανέμει το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε χρόνο.

Β
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (KIID)

Είναι το έντυπο που περιλαμβάνει ενδεδειγμένες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση.

Ε
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ονομάζεται η συνολική περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές. Η αξία του ενεργητικού μεταβάλλεται τόσο από την διακύμανση της αξίας των επενδύσεων όσο και από τις συμμετοχές και εξαγορές της κάθε ημέρας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση και ειδικότερα, όσον αφορά στους σχετικούς κινδύνους.

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΣΕΚΑ

Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της χρήσης καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ. Η ετήσια έκθεση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε χρήσης και η εξαμηνιαία έκθεση εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η διαδικασία "ανάληψης" χρημάτων από Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η εξαγορά μπορεί να είναι μερική (συγκεκριμένο ποσό, μέρος του συνολικού κεφαλαίου) ή ολική και απαιτεί συμπλήρωση αίτησης. Δικαίωμα στην εξαγορά έχουν όλοι οι συνδικαιούχοι ξεχωριστά (κοινός λογαριασμός).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Το Εποπτικό Όργανο των Εταιριών Διαχειρίσεως, των Εταιριών Επενδύσεων και των ΑΕΠΕΥ. Είναι το αντίστοιχο της Τράπεζας της Ελλάδος για τις Τράπεζες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια λειτουργίας στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις Ε.Ε.Χ. και ελέγχει τη λειτουργία τους.

Θ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΟΣΕΚΑ

Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται από την εταιρεία διαχείρισης, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ένα θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας διαχείρισης.

Κ
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η καθαρή τιμή προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του ενεργητικού του Α/Κ κάθε ημέρας με το συνολικό αριθμό μεριδίων εκείνης της ημέρας. Η καθαρή τιμή χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η απόδοση των επενδύσεων αλλά και οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, τις τυχόν κατηγορίες των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών και τους όρους συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ και της εξαγοράς των μεριδίων του.

ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Είναι τα κέρδη τα οποία πραγματοποιεί το Α/Κ από την πώληση μετοχών, ομολόγων ή και συναλλάγματος σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που αγοράσθηκαν.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Όλες οι επενδύσεις έχουν κάποιο κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πιθανότητα να μην επιτευχθεί η προσδοκώμενη απόδοση την οποία ανέμενε ο επενδυτής. Στα μετοχικά Α/Κ, η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη λόγω της φύσεως της επένδυσης ενώ είναι μικρότερη στα Ομολογιακά Α/Κ και στα Α/Κ Χρηματαγοράς.

Μ
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ

Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια, έτσι αν κανείς θέλει να μάθει την αξία του κεφαλαίου του σήμερα πρέπει να πολλαπλασιάσει τον αριθμό μεριδίων που κατέχει με την τιμή εξαγοράς του ΑΚ. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα.

ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΣ

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ένα ή περισσότερα μερίδια ΟΣΕΚΑ.

Ο
ΟΣΕΚΑ

Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Π
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Μικρό ποσοστό του κατατιθεμένου κεφαλαίου που παρακρατείται κατά τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο καλύπτει διάφορα έξοδα διάθεσης. Κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ και το ύψος της καθορίζεται στον Κανονισμό του Α/Κ, αναγράφεται δε από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και στην αίτηση συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Ποσοστό του ρευστοποιούμενου ποσού το οποίο παρακρατείται κατά την έξοδο από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ. Καθορίζεται από τον Κανονισμό του Α/Κ και αναγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Σ
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Όσοι συμμετέχουν στα ίδια μερίδια Α/Κ. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συνδικαιούχους κοινού λογαριασμού σε τράπεζες. Ο κάθε συνδικαιούχος μπορεί να εξαγοράσει μερίδια.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Συμμετοχή είναι η είσοδος ενός προσώπου σε ΟΣΕΚΑ. Η τιμή συμμετοχής είναι η τιμή διάθεσης του μεριδίου την ημέρα συμμετοχής.

Τ
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΣΕΚΑ

Η τιμή διάθεσης είναι η καθαρή τιμή προσαυξημένη κατά την προμήθεια διάθεσης.

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ

Η τιμή εξαγοράς είναι η καθαρή τιμή μειωμένη κατά την προμήθεια εξαγοράς.