Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Η Εταιρεία

Προϊόντα

Στην ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ διαχειριζόμαστε 12 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων και μπορούν να ικανοποιήσουν την πλειονότητα των αναγκών των πελατών μας. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε Α/Κ: Χρηματαγοράς, Ομολογιακά, Μικτά, Μετοχικά και Μετοχικά Fund of Funds. Ταυτόχρονα, η γεωγραφική διασπορά των προϊόντων μας είναι ευρεία,  εστιάζοντας κυρίως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, στις αναδυόμενες αγορές BRIC, αλλά και στην παγκόσμια αγορά,  με έμφαση στις ΗΠΑ .

Προϊόντα

Στην ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ διαχειριζόμαστε 12 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων και μπορούν να ικανοποιήσουν την πλειονότητα των αναγκών των πελατών μας. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε Α/Κ: Χρηματαγοράς, Ομολογιακά, Μικτά, Μετοχικά και Μετοχικά Fund of Funds. Ταυτόχρονα, η γεωγραφική διασπορά των προϊόντων μας είναι ευρεία,  εστιάζοντας κυρίως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, στις αναδυόμενες αγορές BRIC, αλλά και στην παγκόσμια αγορά,  με έμφαση στις ΗΠΑ .

Μετοχικά

Στην κατηγορία αυτή διαχειριζόμαστε 4 αμοιβαία κεφάλαια, ιδανικά για επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, όχι μικρότερο των 3 ετών, οι οποίοι παράλληλα είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυξημένο κίνδυνο, ευελπιστώντας σε υψηλές δυνητικά αποδόσεις, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών. Συγκεκριμένα τα μετοχικά Α/Κ της NN Α.Ε.Δ.Α.Κ είναι τα εξής: NN Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, NN Ελληνικο Μετοχικο Υψηλησ Κεφαλαιοποιησησ, NN Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών και NN Μετοχικό Αναδυόμενων Αγορών.

Μικτά

Στην κατηγορία αυτή διαχειριζόμαστε το Α/Κ NN Ευρωπαϊκό Μικτό, το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυξημένο κίνδυνο, ευελπιστώντας σε υψηλές αποδόσεις, μέσω της επένδυσης σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, μετοχών, ομολόγων και μέσων χρηματαγοράς. 

Ομολογιακά

Στην κατηγορία αυτή διαχειριζόμαστε 4 Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία απευθύνονται σε επενδυτές με χρονικό ορίζοντα συνήθως από 1 έως 3 χρόνια, με μέτρια ανοχή στις διακυμάνσεις των αγορών, οι οποίοι προτιμούν χαμηλότερη μεταβλητότητα, σε σχέση με τις μετοχικές αγορές, αποδεχόμενοι ότι οι προσδοκώμενες αποδόσεις είναι συνήθως μικρότερες. Συγκεκριμένα τα ομολογιακά Α/Κ της NN Α.Ε.Δ.Α.Κ είναι τα εξής: NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων, NN Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων, NN Ομολόγων U.S. Δολαριακό και NN Ελληνικών Ομολόγων. 

Χρηματαγοράς

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διαχειριζόμαστε το NN Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο, επενδυτικό ορίζοντα, που επιθυμούν να αναλάβουν τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο, αποδεχόμενοι ότι συμμετέχουν σε μία αγορά με αρνητικά ονομαστικά επιτόκια.

Μετοχικά Fund of Funds

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διαθέτουμε 2 αμοιβαία κεφάλαια, το NN Ευρωπαϊκό Fund of Funds Μετοχικό και το NN Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών.  Τα προϊόντα αυτά απευθύνονται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, όχι μικρότερο των 3 ετών, οι οποίοι  έχουν υψηλή ανοχή στον κίνδυνο και αποσκοπούν σε υψηλές δυνητικά αποδόσεις, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου από funds αναγνωρισμένων επενδυτικών οίκων.