Ομολογιακά

Τα ομολογιακά Α/Κ τοποθετούνται στην αγορά κρατικών και εταιρικών χρεογράφων, μέσω των οποίων επιδιώκουμε αποδόσεις εισοδήματος από τοκομερίδια ή από υπεραξίες που προκύπτουν από ενδεχόμενη ανατίμηση των ομολόγων. Απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν μεσαίου ρίσκου τοποθετήσεις. Τα ομολογιακά Α/Κ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός επαρκώς διαφοροποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν τοποθετήσεις κυρίως σε επενδυτικά διαβαθμισμένα χρεόγραφα εταιρικών εκδοτών, εκφρασμένα σε ευρώ και προσδοκούν υπεραξίες από ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων του ευρώ, συρρίκνωση των πιστωτικών περιθωρίων, εισοδήματα από τοκομερίδια ή επιθυμούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μερική τοποθέτηση του κεφαλαίου τους στην ομολογιακή αγορά.

MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν τοποθετήσεις κυρίως σε επενδυτικά διαβαθμισμένα κρατικά ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών και προσδοκούν υπεραξίες από ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων του ευρώ, ανατίμηση από εισροή κεφαλαίων λόγω διάθεσης περιορισμού του επενδυτικού κινδύνου, εισοδήματα από τοκομερίδια ή επιθυμούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μερική τοποθέτηση του κεφαλαίου τους στην ομολογιακή αγορά.

MetLife Ομολόγων US Δολαριακό

Απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν τοποθετήσεις σε χρεόγραφα της υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης (ΑΑΑ) που εκδίδει το Αμερικανικό Δημόσιο και προσδοκούν υπεραξίες από ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων του δολαρίου, ανατίμηση από εισροή κεφαλαίων λόγω διάθεσης περιορισμού του επενδυτικού κινδύνου, εισοδήματα από τοκομερίδια ή επιθυμούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μερική τοποθέτηση του κεφαλαίου τους στην ομολογιακή αγορά. Παράλληλα, προσδοκούν άνοδο της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ, αναλαμβάνουντας τον ανάλογο νομισματικό κίνδυνο.

ΜetLife Ελληνικών Ομολόγων

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν τοποθετήσεις στα ελληνικά κρατικά ομόλογα και προσδοκούν υπεραξίες από ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων του ευρώ, υποχώρηση του πιστωτικού περιθωρίου, λόγω βελτίωσης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και του αξιόχρεου της χώρας, εισοδήματα από τοκομερίδια ή επιθυμούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μερική τοποθέτηση του κεφαλαίου τους στην εγχώρια ομολογιακή αγορά.