Μετοχικά Fund of Funds

Χαρτοφυλάκια που τοποθετούνται σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια αναγνωρισμένων Επενδυτικών Οίκων.

MetLife Fund of Funds Ευρωπαϊκό Μετοχικό

Eπενδύουμε σε επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια που τοποθετούνται στην ευρωπαϊκή μετοχική αγορά, με διαχειριστές μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο συνδέεται με την πορεία των μετοχικών αγορών στην Ευρώπη και έχουν αποδεχτεί την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου.

MetLife Fund of Funds Μετοχ. Εμπ. Αξιών

Eπενδύουμε σε επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία τοποθετούνται σε μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εμπορευμάτων, αλλά και σε διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια που ακολουθούν την πορεία δεικτών των εμπορευματικών αξιών, με διαχειριστές μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους . Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο,  το οποίο να συνδέεται με την πορεία των τιμών των εμπορευμάτων και επιθυμούν να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.