Μικτά

Συνδυασμός επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς. Σκοπός η μεγιστοποίηση της απόδοσης από υπεραξίες και εισόδημα, αναλαμβάνοντας επενδυτικό κίνδυνο μικρότερο σε σχέση με επενδύσεις αποκλειστικά σε μετοχές.

MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό

Aποτελεί ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων εκδοτών εισηγμένων σε ευρωπαϊκές αγορές.  Απευθύνεται σε επενδυτές με χρονικό ορίζοντα άνω των 3 ετών, οι οποίοι προσβλέπουν σε αποδόσεις από υπεραξίες και εισόδημα από μερίσματα και τοκομερίδια, αλλά δεν επιθυμούν να αναλάβουν αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο για το σύνολο των κεφαλαίων τους.