Μετοχικά

Τα κεφάλαια των επενδυτών τοποθετούνται κυρίως σε μετοχές και ανάλογα με την συγκυρία, ένα τμήμα τους σε μέσα χρηματαγοράς.  Οι επενδύσεις σε αυτήν την κατηγορία είναι υψηλού αναλαμβανόμενου κινδύνου.

Ελλ. Μετοχικό Μεσαίας/Μικρής Κεφ/ποίησης

Επενδύουμε κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές εταιρειών του Χ.Α., μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, άνω των 3 ετών, οι οποίοι επιθυμούν την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου, επιδιώκοντας δυνητικά υψηλά κέρδη που προέρχονται από υπεραξίες και εισόδημα από μερίσματα.

Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφ/ποίησης Χ.Α.

Eπενδύουμε αποκλειστικά στις μετοχές του δείκτη FTSE/XA Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, σε ποσοστό 95% κατ' ελάχιστον, προκειμένου να επιτύχουμε αποδόσεις ανάλογες της μεταβολής του υποκείμενου δείκτη.  Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, άνω των 3 ετών, οι οποίοι επιθυμούν την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου, επιδιώκοντας δυνητικά υψηλά κέρδη που προέρχονται από υπεραξίες και εισόδημα από μερίσματα.

Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών

Eπενδύουμε κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές εταιρειών που περιλαμβάνονται στο δείκτη MSCI World, στον οποίο οι αγορές των ΗΠΑ έχουν μεγάλη βαρύτητα. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, άνω των 3 ετών, οι οποίοι επιθυμούν την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου, επιδιώκοντας δυνητικά υψηλά κέρδη που προέρχονται από υπεραξίες και εισόδημα από μερίσματα.

Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών BRIC

Tοποθετούμε τα κεφάλαια των επενδυτών, κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές εταιρειών που διαπραγματεύονται πρωτογενώς στις αγορές της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας (BRIC). Δευτερογενώς, οι εν λόγω μετοχές διαπραγματεύονται με τη μορφή πιστοποιητικών στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, του London International (σε USD)  και του Hong Kong (σε HKD), τα οποία προτιμάμε για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του Α/Κ. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, άνω των 3 ετών, οι οποίοι επιθυμούν την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου, επιδιώκοντας δυνητικά υψηλά κέρδη που προέρχονται από υπεραξίες και εισόδημα από μερίσματα.