Χρηματαγοράς

Χαρτοφυλάκια που επενδύουν αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

MetLife Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

Αφορά χαμηλού ρίσκου τοποθετήσεις στην ευρωπαϊκή χρηματαγορά, μέσω εντόκων γραμματίων ευρωπαϊκών κρατών και δευτερευόντως, μέσω τραπεζικών καταθέσεων. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν την ελάχιστη δυνατή μεταβλητότητα στο χαρτοφυλάκιό τους ή τον περιορισμό της, μέσω της τοποθέτησης μέρους του κεφαλαίου τους στο Α/Κ.

Ενημέρωση ΑΚΧΑ-Άρθρο 36 ΕΕ για διαφάνεια